Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat Strzelecki

Brak opisu obrazka

1. Informacje o Urzędzie: 

2. Struktura organizacyjna urzędu - kompetencje:  

3. Spis jednostek organizacyjnych powiatu:  

4. Spis spraw załatwianych w urzędzie: 

5. Rejestr uchwał Rady Powiatu Strzeleckiego i Zarządu Powiatu Strzeleckiego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 4401 700 
fax. 77 4401 701

przyjmowanie stron:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów:   tel.  77 440 17 07   do 712.     pok. nr 4 - 5

poniedziałek - czwartek                     w godz. 7.45 -17.30
piątek                                                 w godz. 7.45 - 14.30.

Istnieje  również możliwość telefonicznego zapisu  na rejestrację pojazdu na konkretny dzień i godz. tel. 77 440 17 00

Prawo jazdy i pozostałe sprawy Wydziału Komunikacji:   tel. 77 440 17 06 pok. nr 2

Poniedziałek                                       w godz. 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek                                w godz. 7.30 - 15.30
piątek                                                  w godz. 7.30 - 14.00.

www.powiatstrzelecki.pl

Elektroniczne skrzynki podawcze:

Adres skrzynki podawczej: /ja9s07ql6o/SkrytkaESP

Wnioski elektroniczne związane z uprawnieniami kierowców oraz rejestracją pojazdów:

Konta bankowe: 

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068 płatności z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z najmu, darowizn i czynszów, karty wędkarkiej
52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 wadia przetargowe, zabezpieczenia właściwego wykonania robót, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003 opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty z tytułu czynszu  dzierżawnego  i najmu nieruchomości Skarbu Państwa
63 8907 1089 2002 0090 0007 0002 rachunek dochodów budżetu powiatu (wpływy m.in. z tyt. dotacji, subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - nr. 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001


INFORMACJA

Powiat Strzelecki informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. przy dokonywaniu wszelkich płatności
na podstawie faktury z wykazaną kwotą podatku VAT będzie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności wprowadza ustawa o podatku od towarów i usług art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmianami).
Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki.
Kwota netto przekazana będzie na rachunek wskazany w fakturze, kwota podatku VAT na wyodrębniony
przez bank rachunek VAT kontrahenta.
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz podatników VAT.
Płacenie w omawianej formie będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca
dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie
dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.

 

Wersja XML