Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie robót budowlanych i rozbiórki

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie lub osobiście:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Wymagane dokumenty:

Uwaga: 
Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 77 4401761, 77 440 1763, 77 4401760
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

PDFwzór zgłoszenia sieci i trafo.pdf
PDFzgłoszenie rozbiórki.pdf
PDFzgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.pdf
ODTzgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.odt
PDFzgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf
PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
ODToświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane.odt
 

Wersja XML