Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenie na budowę

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie lub osobiście: 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego wydawane jest na wniosek inwestora.
Należy wypełnić druk wniosku B-1 oraz w razie potrzeby druk B-4 załączając wyszczególnione we wniosku dokumenty. 
Druki B-1 i B-4 oraz druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie mogą podlegać modyfikacji.

Uwaga: pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

Informacje o opłacie skarbowej: 
Opłata skarbowa pobierana jest w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wg stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej :
za pozwolenie na budowę – stawka obliczona wg tabeli ustawy ,
za pełnomocnictwo – 17 zł.
Należną opłatę uiszcza się:
w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 w godzinach:
od 7,40 do 18,00 (poniedziałek - czwartek)
od. 7,40 do 15,00 (piątek)
przerwa 11,00 - 11,15 i 14,30 - 14,45
lub przelewem na konto Gminy Strzelce Opolskie Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie pozwolenia na budowę następuje w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - niezwłocznie, do 65 
dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 pokój 212 lub telefonicznie pod numerami 77 4401760, 774401761, 77 4401763.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

ODTwniosek o pozwolenie na budowę (B-1).odt
PDFwniosek o pozwolenie na budowę (B-1).pdf
ODToświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).odt
PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).pdf
ODTinformacja uzupełniająca do wniosku (B-4).odt
PDFinformacja uzupełniająca do wniosku (B-4).pdf
PDFZrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.pdf
 

Wersja XML