Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
listownie:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
osobiście:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
pokój 212

Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Uwaga: pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.

Informacje o opłata skarbowych
Opłata skarbowa pobierana jest w dniu złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenie na budowę wg stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:
za przeniesienie pozwolenia na budowę - 90 zł ,
za pełnomocnictwo – 17 zł.
Należną opłatę uiszcza się:
w kasie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 w godzinach:
od 7,40 do 18,00 (poniedziałek - czwartek) 
od. 7,40 do 15,00 (piatek)
przerwa 11,00 - 11,15 i 14,30 - 14,45
lub przelewem na konto Gminy Strzelce Opolskie Bank Spółdzielczy Leśnica Oddział Strzelce Opolskie nr 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę następuje w terminie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego - niezwłocznie, do miesiąca.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Konieczność przenoszenia pozwolenia na budowę zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 pokój 212 lub telefonicznie pod numerami 77 4401760, 774401761, 77 441763.
Pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC.

Druki do pobrania w załączeniu.

PDFwniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFoświadczenie.pdf
ODToświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).odt
PDFoświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).pdf
PDFZrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.pdf

Wersja XML