Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA
dotycząca nowych zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa z zabudową mieszkaniową, w prawo własności.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2018 r. Pozycja 1716).
Na mocy tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 roku następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi umożliwiającymi racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Z przekształceniem wiąże się obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej płatnej przez 20 lat począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość opłaty przekształceniowej równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku za prawo użytkowania wieczystego gruntu.
Opłata może podlegać waloryzacji raz na 3 lata przy zastosowaniu wskaźnika zmiany ceny nieruchomości ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gruntu jest zaświadczenie wydane przez Starostę, zawierające również informację o wysokości opłaty przekształceniowej należnej do zapłaty na rzecz właściciela gruntu, Skarbu Państwa. Zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę.
Właściciel przekształconego gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty, będzie mógł zgłosić Staroście Strzeleckiemu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bonifikata, ustalana zgodnie z art. 9 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, w wysokości :
1)  60 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku,w którym następuje przekształcenie
2)   50 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
3)   40 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
4)   30 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
5)   20 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
6)   10 % w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) została wprowadzona dodatkowa bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej.

Na podstawie nowych przepisów Starosta udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

W przypadku złożenia przez właściciela gruntu wniosku o udzielenie wyżej wymienionej bonifikaty, po spełnieniu przesłanek warunkujących jej udzielenie, Starosta wyda nowe zaświadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

DOCZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo.doc (22,50KB)
DOCXInformacja dot. opłaty przekształceniowej.docx (10,90KB)
DOCZgłoszenie kupna lokalu i wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacie przekształceniowej.doc (21,50KB)