Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPŁATY SKARBOWE

L.p

 

Przedmiot

Opłata skarbowa

Odniesienie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej

Uwagi merytoryczne

1.      

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu

82zł

Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

Jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest  z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

2.      

Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Zwolnione na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

 

3.      

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

Zwolnione na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej

 

4.      

Decyzja o przywróceniu do stanu poprzedniego pasa drogowego w przypadku jego zajęcia bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w wydanym zezwoleniu

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej; opłacie tej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia

5.      

Decyzja określająca warunki zajęcia pasa drogowego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego a znajdujących się w pasie drogowym

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o opłacie skarbowej; opłacie tej podlegają czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia

6.      

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu istniejących w pasie drogowym na podstawie art. 38 ustawy o drogach publicznych

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody – na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o drogach publicznych – wydawana jest z urzędu, a jedynie w związku z wnioskiem składanym przez inwestora  o wyrażenie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych

7.      

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na umieszczenie nadziemnego urządzenia liniowego w odległości mniejszej niż ustalona w art.42 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody – na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – wydawana jest z urzędu, a jedynie w związku z wnioskiem składanym przez inwestora  o wyrażenie zgody na umieszczenie nadziemnego urządzenia liniowego.

8.      

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na umieszczenie nadziemnego urządzenia liniowego na obszarach narażonych niebezpieczeństwo powodzi – na skarpach nasypów drogowych, z wyjątkiem nasypów spełniających jednocześnie funkcję wałów przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej możliwości  - na krawędzi korony drogi

 

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody – na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych – wydawana jest z urzędu a jedynie w związku z wnioskiem składanym przez inwestora o wyrażenie zgody na umieszczenie nadziemnego urządzenia  liniowego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

9.      

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na umieszczenie nadziemnego urządzenia liniowego na terenach górskich, zalesionych i parkach narodowych – w pasie drogowym poza koroną drogi

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody – na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych – wydawana jest z urzędu a jedynie w związku  z wnioskiem składanym przez inwestora o wyrażenie zgody  na umieszczenie nadziemnego urządzenia liniowego w pasie drogowym poza koroną drogi.

10.   

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze ogólnodostępnej (krajowa, wojewódzka, powiatowa, gminna), w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

Nie podlega

Decyzja wydawana z urzędu

Decyzja o odmowie wyrażenia zgody- na podstawie art.43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych – wydawana jest z urzędu a jedynie w związku z wnioskiem składanym przez inwestora  o wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze.

Wersja XML