Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2018 Kadencja 2014-2018

Uchwała Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XXXVIII/370/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXVIII/371/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/372/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”  

Uchwała Nr XXXIX/373/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/374/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 w Powiecie Strzeleckim

Uchwała Nr XXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

Uchwała Nr XXXIX/376/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami Polski”

Uchwała Nr XXXIX/377/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXIX/378/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XL/380/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy gruntu

Uchwała Nr XL/381/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2

Uchwała Nr XL/382/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 

Uchwała Nr XL/383/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Miasta Opola

Uchwała Nr XL/384/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XL/385/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XL/386/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

Uchwała Nr XLI/387/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2017”

Uchwała Nr XLI/388/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Strzeleckiego do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Uchwała Nr XLI/389/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością gruntową

Uchwała Nr XLI/390/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Gminie Ujazd z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.:„Rewitalizacja Placu 1 go Maja w Ujeździe”

Uchwała Nr XLI/391/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLI/392/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLII/393/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XLII/395/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2017 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem, złożonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat – Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu oraz oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem w 2017r.

Uchwała Nr XLII/396/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLII/397/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii do podziału województwa opolskiego na pięć okręgów

Uchwała Nr XLII/398/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku zmieniającej Uchwałę XXXIV/336/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XLII/399/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XLII/400/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Nr XLII/401/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLII/402/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLII/403/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLIII/404/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością przesyłu

Uchwała Nr XLIII/405/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/406/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/366/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLIII/407/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLIII/408/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLIII/409/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLIII/410/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLIV/411/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego


Uchwała Nr XLIV/412/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/413/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr XLIV/414/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki

Uchwała Nr XLIV/415/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/379/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na który przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie

Uchwała Nr XLIV/416/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/417/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uchwała Nr XLIV/419/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XLIV/420/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Strzeleckiego, którego dane są przekazywane do rejestru.

Uchwała Nr XLIV/421/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLIV/422/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLIV/423/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XLV/424/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Nr XLV/425/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała Nr XLV/426/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 

Uchwała Nr XLV/427/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku planu finansowego samorządowej instytucji, dla której Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLV/428/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: ustalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

Uchwała Nr XLV/429/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2022

Uchwała Nr XLV/430/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025

Uchwała Nr XLV/431/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku zmieniającą Uchwałę Nr XXXXIX/375/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018

Uchwała Nr XLV/432/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Uchwała Nr XLV/433/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/362/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLV/434/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

Uchwała Nr XLV/435/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLV/436/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia zadania publicznego

Uchwała Nr XLV/437/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLV/438/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Uchwała Nr XLV/439/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej gminie Leśnica

Uchwała Nr XLV/440/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr XLV/441/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Uchwała Nr XLVI/442/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/443/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/142/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich. 

Uchwała Nr XLVI/444/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr XLVI/445/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”

Uchwała Nr XLVI/446/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzeleckiego

Uchwała Nr XLVI/447/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności  - czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Uchwała Nr XLVI/448/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/406/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Uchwała Nr XLVI/449/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

Uchwała Nr XLVI/450/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018


PDFXXXVIII.368.18.pdf
PDFXXXVIII.369.18.pdf
PDFXXXVIII.370.18.pdf
PDFXXXVIII.371.18.pdf
PDFXXXVIII.372.18.pdf

PDFXXXIX.373.18.pdf
PDFXXXIX.374.18.pdf
PDFXXXIX.375.18.pdf
PDFXXXIX.376.18.pdf
PDFXXXIX.377.18.pdf
PDFXXXIX.378.18.pdf
PDFXXXIX.379.18.pdf

PDFXL.380.18.pdf
PDFXL.381.18.pdf
PDFXL.382.18.pdf
PDFXL.383.18.pdf
PDFXL.384.18.pdf
PDFXL.385.18.pdf
PDFXL.386.18.pdf

PDFXLI.387.18.pdf
PDFXLI.388.18.pdf
PDFXLI.389.18.pdf
PDFXLI.390.18.pdf
PDFXLI.391.18.pdf
PDFXLI.392.18.pdf

PDFXLII.393.18.pdf
PDFXLII.394.18.pdf
PDFXLII.395.18.pdf
PDFXLII.396.18.pdf
PDFXLII.397.18.pdf
PDFXLII.398.18.pdf
PDFXLII.399.18.pdf
PDFXLII.400.18.pdf
PDFXLII.401.18.pdf
PDFXLII.402.18.pdf
PDFXLII.403.18.pdf

PDFXLIII.404.18.pdf
PDFXLIII.405.18.pdf
PDFXLIII.406.18.pdf
PDFXLIII.407.18.pdf
PDFXLIII.408.18.pdf
PDFXLIII.409.18.pdf
PDFXLIII.410.18.pdf
 


PDFXLIV.411.18.pdf
PDFXLIV.412.18.pdf
PDFXLIV.413.18.pdf
PDFXLIV.414.18.pdf
PDFXLIV.415.18.pdf
PDFXLIV.416.18.pdf
PDFXLIV.417.18.pdf
PDFXLIV.418.18.pdf
PDFXLIV.419.18.pdf
PDFXLIV.420.18.pdf
PDFXLIV.421.18.pdf
PDFXLIV.422.18.pdf
PDFXLIV.423.18.pdf

 

PDFXLV.424.18.pdf
PDFXLV.425.18.pdf
PDFXLV.426.18.pdf
PDFXLV.427.18.pdf
PDFXLV.428.18.pdf
PDFXLV.429.18.pdf
PDFXLV.430.18.pdf
PDFXLV.431.18.pdf
PDFXLV.432.18.pdf
PDFXLV.433.18.pdf
PDFXLV.434.18.pdf
PDFXLV.435.18.pdf
PDFXLV.436.18.pdf
PDFXLV.437.18.pdf
PDFXLV.438.18.pdf
PDFXLV.439.18.pdf
PDFXLV.440.18.pdf
PDFXLV.441.18.pdf
 

PDFXLVI.442.18.pdf
PDFXLVI.443.18.pdf
PDFXLVI.444.18.pdf
PDFXLVI.445.18.pdf
PDFXLVI.446.18.pdf
PDFXLVI.447.18.pdf
PDFXLVI.448.18.pdf
PDFXLVI.449.18.pdf
PDFXLVI.450.18.pdf
 

Wersja XML