Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2019, obejmująca informacje określone w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

PDFINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO W ROKU 2019, OBEJMUJĄCA INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 37 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINASACH PULICZNYCH .pdf
PDFPISMO.pdf
PDFZał. Nr 1 Wykonanie budzetu Powiatu w roku budżetowym 2019.pdf
PDFZał. Nr 2 Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst w roku budżetowym 2019 =.pdf
PDFZał. Nr 3 Wykaz udzielonych poreczeń i gwarancji w roku budżetowym 2019 z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręcżenia dotyczą .pdf
PDFZał. Nr 4 Wykaz ośób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty..... .pdf
PDFZał. Nr 5 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku budżetowym 2019.pdf
PDFZał. Nr 6 Kwota wykorzystanych środkow, pochodzących z budżetu Unii Europejksiej oraz nieppodlegajacych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozuz. o wolnym handlu (EFTA)...pdf
 

Wersja XML