Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a s i ę,

 

że dnia 8 czerwca 2021r. na wniosek Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Księdza Czerwionki 39, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie”, na działkach:

 

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogi gminnej:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach
rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,

działki poza liniami
rozgraniczajacymi

1.

1316/4

4

Kolonowskie

-

-

2.

1317/5

4

Kolonowskie

-

-

3.

1314/8

4

Kolonowskie

-

-

4.

1311/2

4

Kolonowskie

-

-

5.

1314/3

4

Kolonowskie

1314/10

1314/11

6.

1310/4

4

Kolonowskie

-

-

7.

1306

4

Kolonowskie

1306/2

1306/1, 1306/3

8.

1305/11

4

Kolonowskie

1305/16

1305/15, 1305/17

9.

1309

4

Kolonowskie

1309/2

1309/1, 1309/3

10.

1304/6

4

Kolonowskie

-

-

11.

1302/6

4

Kolonowskie

-

-

12.

1301/6

4

Kolonowskie

-

-

13

1300/4

4

Kolonowskie

-

-

14.

1299/3

4

Kolonowskie

-

-

15.

1298/5

4

Kolonowskie

-

-

16.

1303/1

4

Kolonowskie

1303/4

1303/3, 1303/5

 

 

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

1176/2

4

Kolonowskie

-

2.

1180/2

4

Kolonowskie

-

3.

1279

4

Kolonowskie

-

4.

1304/4

4

Kolonowskie

 

 

 

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Kolonowskie:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

1.

1314/3

4

Kolonowskie

1314/10

2.

1306

4

Kolonowskie

1306/2

3.

1305/11

4

Kolonowskie

1305/16

4.

1309

4

Kolonowskie

1309/2

5.

1303/1

4

Kolonowskie

1303/4

 

 

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 1200÷1600, wt.-pt. 900÷1200).

 

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 sierpnia 2021r. do 23 sierpnia 2021r.

 

 

 

z up. Starosty

Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

Wersja XML