Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg gminnych w rejonie ulic: Pluderskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości Kolonowskie

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a s i ę,

 

że dnia 8 czerwca 2021r. na wniosek Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Księdza Czerwionki 39, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie dróg gminnych w rejonie ulic: Pluderskiej, Słonecznej i Dębowej w miejscowości Kolonowskie”, na działkach:

 

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy dróg gminnych:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,

działki poza liniami
rozgraniczajacymi

1.

1304/8

4

Kolonowskie

-

-

2.

1302/9

4

Kolonowskie

-

-

3.

1301/9

4

Kolonowskie

-

-

4.

1300/7

4

Kolonowskie

-

-

5.

1299/6

4

Kolonowskie

-

-

6.

1297/6

4

Kolonowskie

-

-

7.

2084/3

4

Kolonowskie

-

-

8.

1303/2

4

Kolonowskie

1303/7

1303/6, 1303/8

9.

1291

4

Kolonowskie

1291/2

1291/1, 1291/3

10.

1288/2

4

Kolonowskie

1288/7

1288/6

11.

1287/1

4

Kolonowskie

-

-

12.

1288/3

4

Kolonowskie

1288/9

1288/8

13

1288/1

4

Kolonowskie

1288/4

1288/5

 

 

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

 

1.

1304/4

4

Kolonowskie

-

2.

1180/2

4

Kolonowskie

-

3.

1279

4

Kolonowskie

-

 

 

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Kolonowskie:

 

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale

1.

1303/2

4

Kolonowskie

1303/7

2.

1291

4

Kolonowskie

1291/2

3.

1288/2

4

Kolonowskie

1288/7

4.

1288/3

4

Kolonowskie

1288/9

5.

1288/1

4

Kolonowskie

1288/4

 

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 1200÷1600, wt.-pt. 900÷1200).

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 2 sierpnia 2021r. do 23 sierpnia 2021r.

 

 

 

z up. Starosty

Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

Wersja XML