Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

Wnioski należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Starostwo niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Starostwo nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

  1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
  2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym)
  3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W razie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Dorota Izbicki, tel. 77 440 17 64, adres e-mail: koordynator@powiatstrzelecki.pl

Podstawa prawna:

PDFInformacja o braku dostępności.pdf
DOCXInformacja o braku dostępności.docx
PDFWniosek o zapewnienie dostępności.pdf
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności.docx
PDFWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej.pdf
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej.docx

Wersja XML