Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie prac geodezyjnych

podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 roku w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (DzU z 2020 poz 1316),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorów udostępnia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (DzU z 2020 r. poz. 1322 ze zm.).

miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- I piętro, pokój nr 108, tel. 77 440-17-38, 77 440-17-41; e-mail: podgik@powiatstrzelecki.pl (Liliana Duk, Barbara Helisz, Ewa Kusidło, Agnieszka Nowok, Małgorzata Pęcka, Aleksandra Pordzik),
- I piętro, pokój nr 105, tel. 77 440-17-37 – Kierownik PODGiK (Konrad Tacica).

zasady ogólne: 
1. Wykonawcą prac geodezyjnych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji i biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.
2. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.

wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – 2 egzemplarze.
2. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (przy pierwszym zgłaszaniu pracy).

opłaty: 
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
 

PDFzgłoszenie_prac_geodezyjnych_ZG-1.pdf

PDFzgłoszenie_prac_geodezyjnych_uzupełniające_ZG-3.pdf

XLSXzgłoszenie_prac_geodezyjnych_ZG-1, ZG-3.xlsx 

Wersja XML