Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzór nad stowarzyszeniami

Starosta sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez zgłaszanie uwag dotyczących wniosku o rejestrację stowarzyszenia w sądzie rejestrowym (art. 13 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach), a także poprzez żądanie w razie potrzeby odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz wyjaśnień (art. 25).

Starosta może wystąpić z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, a także wystąpić do sądu o zastosowanie kary upomnienia, uchylenie niezgodnej z prawem uchwały lub o rozwiązanie stowarzyszenia (art. 28). 

W starostwie Powiatowym prowadzony jest rejestr stowarzyszeń w poniższym układzie:


 

L.p.
 

Data wpisu do rejestru sądowego stowarzyszeń
 

Nazwa, siedziba i adres stowarzyszenia
 

Zasięg działalności stowarzyszenia
 

Cele stowarzyszenia oraz sposób ich realizacji
 

Data złożenia wniosku 
o zarejestrowanie oraz imiona 
i nazwiska osób składających 
wniosek

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

 

Władze stowarzyszenia ze wskazaniem tych osób, które są uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia lub związku 
i zaciągania zobowiązań finansowych

 

Data uchwalenia statutu złożonego do akt lub uchwalonych zmian
 

Data, sygnatura i treść postanowienia
sądu o zastosowaniu wobec 
stowarzyszenia śr
odków prawnych 
oraz o ustanowieniu kuratora

 

Wzmianka o wykreśleniu stowarzyszenia z rejestru/ uwagi
 

7
 

8
 

9
 

10

Wersja XML