Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Strzeleckiego

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do Ewidencji,
 2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
 3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej  oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie,  o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt. 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2.
 4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
 5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. 
Wersja XML