Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury oraz Uchwały Nr 622/2014 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 kwietnia  2014 r. w sprawie upoważnienia przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego pani Ewy Pinkawy – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz pani Bernadetty Kaluzy inspektora Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich do  dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz  wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Strzelecki.

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:

1) numer wpisu do rejestru;
2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) siedzibę i adres instytucji kultury;
6) oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

 1. Otwarty dostęp do informacji o zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury tj. w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek zainteresowanego. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. DOCXWniosek o odpis z rejestru kultury.docx
 4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Wersja XML