Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatwierdzanie projektów czasowej / stałej organizacji ruchu

ZASADY ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

     W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego, zawierającego:

sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinna być dołączona opinia:

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

    dołączenia do projektu:

2.  złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Projekt organizacji ruchu w ilości dwóch lub trzech egzemplarzy należy przedłożyć – wraz z podaniem.

Po rozpatrzeniu przedłożonego projektu (w terminie określonym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego) organ zarządzający ruchem może:

1. stwierdzi niezgodność projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej;

2. stwierdzi nieefektywność projektowanej organizacji ruchu.

Organ zarządzający ruchem odrzuca projekt, gdy:

1. stwierdzi, że projektowana organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;

2. stwierdzi niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Organ zarządzający ruchem określa termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

Wersja XML