Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-2023

Rejestr Uchwał Rady Powiatu - rok 2021 Kadencja 2018-20

 

Uchwała Nr XXVI/254/21  Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Strzeleckiego na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XXVI/255/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025.

Uchwała Nr XXVI/256/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025”

Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 w Powicie Strzeleckim.

Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół.

Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXVI /261/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała Nr XXVII /262/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Uchwała Nr XXVII /263/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XXVII /264 /21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVII/265/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 lutego  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXVIII /266/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie.

Uchwała Nr XXVIII /267/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.”

Uchwała Nr XXVIII /268/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXVIII /269/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVIII /270/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 marca  2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXIX /271/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Strzeleckim za rok 2020.”

Uchwała Nr XXIX /272/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025” za rok 2020.

Uchwała Nr XXIX /273/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXIX /274/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021.

Uchwała Nr XXX /275/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego wotum zaufania.

Uchwała Nr XXX /276/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzeleckiego, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

Uchwała Nr XXX /277/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzeleckiego .

Uchwała Nr XXX /278/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury, dla którego Organizatorem jest Powiat Strzelecki – Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXX /279/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich .

Uchwała Nr XXX /280/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dla którego organem założycielskim jest Powiat za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXX /281/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XXX /282/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Strzeleckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr XXX /283/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2021-2024

Uchwała Nr XXX /284/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2021

Uchwała Nr XXX /285/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr XXX /286/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem.

Uchwała Nr XXX /287/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Leśnica stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego.

 
  

 

 

.

Wersja XML