Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2020

Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za rok 2020

1. Informacja ogólna:

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(
t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

Art. 30a [Raport o stanie powiatu]

 1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  1) w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;
  2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.
   
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
 10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
 11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

2. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r.
DOCXZgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r. - pismo.docx
DOCXKlauzula informacyjna.docx

3. Raport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r.
PDFRaport o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXX.275.21.pdf

4. Programy/Strategie/Informacje, o których mowa w Raporcie o stanie Powiatu Strzeleckiego za 2020 r.
PDFInformacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r..pdf
PDFOcena realizacji Strategii - za rok 2020.pdf
PDFPlan operacyjny ochrony przed powodzią dla Powiatu Strzeleckiego.pdf
PDFPowiatowy plan zarządzania kryzysowego.pdf
PDFPowiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020.pdf
PDFPowiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017- 2020.pdf
PDFPowiatowy program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożony.pdf
PDFPowiatowy program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 –2020 .pdf
PDFPowiatowy program rozwoju pieczy zastepczej na lata 2018-2020 w Powiecie Strzeleckim.pdf
PDFPowiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.pdf
PDFProgram Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2022.pdf
PDFSprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 r.pdf
PDFStrategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2025.pdf
PDFStrategia rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 - 2020.pdf
PDFUchwała IX.102.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.02.2019.pdf
PDFUchwała w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomościami Powiatu Strzeleckiego na lata 2020 - 2023.pdf
PDFUchwała XXV.248.20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23.12.2020.pdf
XLSZałącznik nr 1 do WPF - wieloletnia prognoza finansowa 2021.xls
XLSZałącznik nr 2 do WPF-wykaz przedsięwzieć wieloletnich 2021.xls
 

Wersja XML