Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe

 

O B W I E S Z C Z E N I E ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O

 

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735),

 

z a w i a d a m i a s i ę,

 

że dnia 11 sierpnia 2021r. na żądanie Burmistrza Ujazdu z siedzibą w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe, na działkach:

 

 

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy dróg gminnych:

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,

działki poza liniami rozgraniczajacymi

1.

2223/12

22

Ujazd

-

-

2.

2391/19

22

Ujazd

-

-

 

 

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych :

Lp.

Nr działki przed podziałem

Arkusz mapy

Obręb

Nr działki po podziale,

działki w liniach rozgraniczajacych

Nr działki po podziale,

działki poza liniami rozgraniczajacymi

1.

2223/11

22

Ujazd

-

-

2.

2391/1

22

Ujazd

-

-

 

 

 

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 1200÷1500, wt.-pt. 900÷1200).

 

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 20 września 2021r. do 11 października 2021r.

 

 

z up. Starosty

Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

Wersja XML